BG1
บริการ

ซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)


ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) หรือเรียกสั้นๆ ว่า DW เป็นWarrant (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ชนิดหนึ่ง โดยผู้ออกให้สิทธิ
กับผู้ซื้อในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคตในราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

DW มีการซื้อ-ขายบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถูกแยกเป็นหมวดเฉพาะ คือ หมวดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

DW มีลักษณะคล้ายสัญญาอนุพันธ์ คือ เป็นสิทธิ ในการซื้อ (Call option) หรือ สิทธิในการขาย (Put option) หลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคต
ตามราคา จำนวน วัน และเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามที่ผู้ออกกำหนด ทั้งนี้ ผู้ออก DW นั้นจะเป็นบุคคลที่สาม ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหุ้นอ้างอิง

DW มีวิธีส่งมอบและชำระราคา แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การส่งมอบหลักทรัพย์จริง (Physical Settlement) หรือ การชำระราคาเป็นเงินสด
* (Cash Settlement)
(* ในปัจจุบันมีการกำหนดให้ชำระราคาเป็นส่วนต่างเงินสด)
 
 
ลักษณะ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ประเภทตราสาร หลักทรัพย์ หลักทรัพย์
ผู้ออก บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง บุคคลที่3 ที่เป็นบริษัทที่ ก.ล.ต.อนุญาต
ตลาดซื้อขาย บนกระดานหลักทรัพย์ของ SET บนกระดานหลักทรัพย์ของ SET
หมวดหลักทรัพย์บนกระดานตลาดหลักทรัพย์ หมวดใบสำคัญแสดงสิทธิ
(Sector: Warrants)
หมวดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
(Sector: DW)
หุ้นอ้างอิง หลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออก หลักทรัพย์ใน SET50
อายุ ไม่เกิน 10 ปี 2 เดือน – 2 ปี
การใช้สิทธิ European / Pseudo American European
ประเภทสิทธิที่ให้ สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน สิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิง
การส่งมอบ/ชำระราคา หลักทรัพย์ เงินสด*หรือหุ้นอ้างอิง(ปัจจุบันกำหนดให้เป็นเงินสด)
หลักทรัพย์ที่ส่งมอบ หลักทรัพย์ออกใหม่ (ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ) ไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่ จึงไม่มีผลทำให้จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดเพิ่มขึ้น
ผู้ดูแลสภาพคล่อง   ไม่ได้กำหนดให้มี กำหนดให้มีอย่างน้อย 1 ราย
Ceiling / Floor +/-30% ของราคาปิดหุ้นอ้างอิงวันก่อนหน้าคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Exercise Ratio) +/-30% ของราคาปิดหุ้นอ้างอิงวันก่อนหน้าคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Exercise Ratio)
ค่านายหน้า (Commission) อัตราเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อัตราเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดเกณฑ์ในการตั้งชื่อย่อของ DW ไว้ โดยให้มี 8 หลัก ได้แก่
 
  UUUUIICA
UUUU หมายถึง ชื่อย่อของหุ้นอ้างอิง 
- กรณีที่ชื่อย่อสั้นกว่า 4 ตัวอักษร ใช้ชื่อนั้นได้เลย เช่น TOP 
- กรณีที่ชื่อย่อยาวกว่า 4 ตัวอักษร ให้คงไว้เฉพาะอักษร 4 ตัวแรก 
เช่น หุ้น BANPU จะใช้เพียง BANP
II หมายถึง ผู้ออก DW โดยใช้เลขรหัสสมาชิกของโบรกเกอร์
เช่น บล.คันทรี่ กรุ๊ป = 03
C หมายถึง ประเภทของ DW โดย
- สิทธิที่จะซื้อ (Call DW) แทนด้วย C 
- สิทธิที่จะขาย (Put DW) แทนด้วย P
A หมายถึง รุ่นที่ออก (Series) ของผู้ออกรายนี้ โดยใช้สัญลักษณ์ A-Z


 

Call DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการซื้อหุ้นอ้างอิง โดยนักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Call DW เมื่อมีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาหุ้นอ้างอิง

ราคาของ Call DW = มูลค่าที่แท้จริง (มีค่าต่ำสุด=0) + มูลค่าตามเวลา 
                         = [(ราคาหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) x อัตราการใช้สิทธิ] + มูลค่าตามเวลา

ตัวอย่าง 

ร่ำรวย ซื้อ DW ที่อ้างอิงกับหุ้น AAA ออกโดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป รุ่น A ซึ่งมีชื่อย่อเป็น AAA03CA อายุ 3 เดือน โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 10 บาท
อัตราใช้สิทธิ 1 DW: 1หุ้นอ้างอิง ราคา DW 1 บาท 

ในกรณีที่อายุคงเหลือเท่าเดิม แต่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้
 
 
    
ราคาหุ้น AAA (บาท) ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท) มูลค่าตามเวลา (บาท) ราคาตลาด DW (บาท)
9.5 0.0 0.5 0.5
10 0.0 0.5 0.5
10.5 0.5 0.5 1
11 1.0 0.5 1.5
11.5 1.5 0.5 2.0
 


กรณีที่อายุคงเหลือน้อยลง และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
 
อายุคงเหลือ 
(สัปดาห์)
ราคาหุ้น AAA (บาท) ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท) มูลค่าตามเวลา (บาท) ราคาตลาด DW (บาท)
5 10 0.0 0.50 0.50
4 10.3 0.3 0.45 0.75
3 10.7 0.7 0.40 1.10
2 11.0 1.0 0.35 1.35
1 11.5 1.5 0.30 1.80
 
* ข้อมูล DW ที่นำมาแสดงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสมมติ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจกลไกลการเปลี่ยนแปลงของราคา

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Call DW ณ วันครบกำหนดอายุ 
ผลตอบแทนของ Call DW = (ราคาหุ้นอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) x อัตราการใช้สิทธิ 

ดังนั้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น 

Put DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการขายหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Put DW เมื่อมีมุมมองในเชิงลบต่อราคาหุ้นอ้างอิง

ราคาของ Put DW = มูลค่าที่แท้จริง (มีค่าต่ำสุด=0) + มูลค่าตามเวลา 
                         = [(ราคาใช้สิทธิ – ราคาหุ้นอ้างอิง) x อัตราการใช้สิทธิ] + มูลค่าตามเวลา 

ตัวอย่าง

เงินทอง ซื้อ Put DW ที่อ้างอิงกับหุ้น AAA ออกโดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป รุ่น A ซึ่งมีชื่อย่อเป็น AAA03PA อายุ 3 เดือน โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 10 บาท
อัตราใช้สิทธิ 1 DW: 1หุ้นอ้างอิง ราคา DW 1 บาท 

ในกรณีที่อายุคงเหลือเท่าเดิม แต่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้
 
ราคาหุ้น AAA (บาท) ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท) มูลค่าตามเวลา (บาท) ราคาตลาด DW (บาท)
8.5 1.5 0.5 2.0
9.0 1.0 0.5 1.5
9.5 0.5 0.5 1.0
10.0 0.0 0.5 0.5
10.5 0.0 0.5 0.5
 

กรณีที่อายุคงเหลือน้อยลง และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
 
อายุคงเหลือ(สัปดาห์) ราคาหุ้น AAA (บาท) ราคา DW *
มูลค่าที่แท้จริง (บาท) มูลค่าตามเวลา (บาท) ราคาตลาด DW (บาท)
5 9.5 0.5 0.50 1.00
4 10.0 0.0 0.45 0.45
3 9.0 1.0 0.40 1.40
2 8.5 1.5 0.35 1.85
1 8.0 2.0 0.30 2.30
 

* ข้อมูล DW ที่นำมาแสดงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสมมติ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจกลไกลการเปลี่ยนแปลงของราคา

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Put DW ณ วันครบกำหนดอายุ 
ผลตอบแทนของ Put DW = (ราคาใช้สิทธิ– ราคาหุ้นอ้างอิง) x อัตราการใช้สิทธิ

ดังนั้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงลดลง

 
       
ปัจจัย เพิ่มขึ้น / ลดลง

ราคา CALL DW

ราคา PUT DW
ราคาใช้สิทธิ / / /
ราคาหุ้นอ้างอิง / / /
ความผันผวนของหุ้นอ้างอิง / / /
อายุคงเหลือของ DW / / /
อัตราดอกเบี้ย / / /
เงินปันผลของหุ้นอ้างอิง / / /
  

1. เพิ่มความสามารถในการลงทุนให้แก่นักลงทุน (Gearing/ Leverage) คือ ใช้เงินลงทุนคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิง แต่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเสมือนการลงทุนในหุ้น

ตัวอย่าง

เปรียบเทียบจำนวนเงินลงทุนของหุ้น AAA และ AAA03CA เมื่อกำหนดให้ AAA ราคาหุ้นละ 10 บาท และ AAA03CA ราคาหน่วยละ 1 บาท และมีอัตราใช้สิทธิ 1 DW ต่อ 1 หุ้นอ้างอิง
 
 
 
หลักทรัพย์ ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวน (หุ้น/หน่วย) รวมจำนวนเงินลงทุน (บาท)
AAA 10 100 1,000
AAA03CA 1 1 x 100 = 100 100
Leverage
10 เท่า
 


2. DW ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิง 
การลงทุนใน DW จะให้กำไรที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น แต่ก็ให้ผลขาดทุนที่มากกว่าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในDWเป็นการลงทุนที่ไม่จำกัดผลตอบแทน แต่จำกัดความเสี่ยง คือนักลงทุนจะสามารถมีผลขาดทุนเพียงแค่ราคาต้นทุนของDWเท่านั้น

ตัวอย่าง

กำหนดให้ AAA ราคาหุ้นละ 10 บาท และ AAA03CA ราคาหน่วยละ 1 บาท ราคาใช้สิทธิ 10 บาท และมีอัตราใช้สิทธิ 1 DW ต่อ 1 หุ้นอ้างอิง

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น AAA และ AAA03CA ณ วันครบกำหนดอายุ
 
AAA AAA03CA
ราคา AAA ผลตอบแทน กำไร/ขาดทุน ราคา AAA ผลตอบแทน กำไร/ขาดทุน
14 4 40% 14 4 – 1 = 3 300%
13 3 30% 13 3 – 1 = 2 200%
12 2 20% 12 2 – 1 = 1 100%
11 1 10% 11 1 – 1 = 0 0
10 0 0 10 0 – 1 = -1 -100%
9 -1 -10% 9 0 – 1 = -1 -100%
8 -2 -20% 8 0 – 1 = -1 -100%
 


3. เพิ่มทางเลือกในการบริหารลงทุน 
DW เป็นตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเป็นทางเลือกในการบริหารเงินลงทุน เนื่องจาก DW ส่วนใหญ่มักจะมีราคาไม่สูง จึงทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และยังซื้อง่าย ขายคล่อง เหมือนหลักทรัพย์ทั่วไป สามารถนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มผลตอบแทน และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้อีกด้วย

ตัวอย่าง 

นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นAAAอยู่แล้ว 2,000 หุ้น นักลงทุนสามารถขายหุ้นAAAกึ่งหนึ่งที่ราคา 10 บาท และนำไปซื้อ AAA03CA จำนวน 10,000หน่วย ที่ราคา 1 บาทแทน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะสั้น 

 

1.ผลตอบแทนจากการซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
ผลตอบแทนจากการซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเหมือนกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีบนกำไรที่ได้จากการซื้อขาย (Free tax on capital gain) อย่างไรก็ดีหากนักลงทุนขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันซื้อขายวันสุดท้าย นักลงทุนจะขายได้ที่ราคาต่ำสุดเท่ากับมูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ของ DW นั้นๆ 

2.ผลตอบแทนจากการใช้สิทธิ 
ในกรณีที่ DW อยู่ในสถานะ In-the-Money (ITM)  ถ้านักลงทุนถือ DW จนครบกำหนดอายุ นักลงทุนจะได้กำไรจากการใช้สิทธิ ซึ่งกรณีนี้นักลงทุนมีภาระภาษีจากส่วนต่างเงินสดที่ได้รับจากการใช้สิทธิอัตโนมัติ แต่ในทางกลับกัน หาก DW อยู่ในสถานะ Out-of-the-Money (OTM) นักลงทุนจะมีการจำกัดผลขาดทุนอยู่ที่ต้นทุนของ DW หมายความว่า มูลค่า DW ณ วันครบกำหนดอายุมีค่าเท่ากับศูนย์ หลังจาก DW ครบกำหนดอายุ DW ดังกล่าวจะถูกเพิกถอนออกจากกระดานหลักทรัพย์ในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดอายุ

 

ปัจจุบัน DW ได้ทำการเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct list) กล่าวคือ หลังจากที่ผู้ออก DW ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ แล้ว ว่าให้สามารถเสนอขาย DW ในแต่ละรุ่นได้ ในวันซื้อขายวันแรกถึงวันซื้อขายวันสุดท้าย ผู้ออก DW จะทำการวางขาย DW ให้นักลงทุนที่สนใจได้ซื้อ DW

 

ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อ(CALL) หรือขาย (PUT) หุ้นอ้างอิง ตามราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ในเวลาที่ผู้ออกกำหนด ซึ่งนักลงทุน
จะถูกบังคับใช้สิทธิอัตโนมัติเมื่อ DW อยู่ในสถานะ In-the-Money (ITM) โดยไม่ต้องมีการยื่นเรื่องขอใช้สิทธิ และนักลงทุนจะได้รับชำระ
ราคาเป็นเงินสด*จากผู้ออก (Cash Settlement) เท่านั้น   (* ในปัจจุบันมีการกำหนดให้ชำระราคาเป็นส่วนต่างเงินสด)

ตัวอย่าง

นักลงทุนมี DW 1,000 หน่วย ราคาหุ้นอ้างอิง 11 บาท ราคาใช้สิทธิ 10 บาท และอัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 DW ต่อ 1 หุ้น ในกรณีนี้ นักลงทุน
จะได้รับเงินจากการใช้สิทธิเท่ากับ 1,000 บาท ((11-10) x 1 x 1,000) (คือ ได้ผลตอบแทนเป็นส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นอ้างอิงและใช้สิทธิ
หุ้น คูณอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยคูณจำนวน DW ที่ถืออยู่) 

***หมายเหตุ: ผู้ถือต้องยื่นเสียภาษีเงินได้จากการใช้สิทธิบนรายได้ 1,000 บาท

 
Equity Derivatives Department
โทร. 0-2205-7039, 0-2205-7141
อีเมล์: ed-mkt@countrygroup.co.th