BG1
บริการ

ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำ จำนวน 14 บลจ.
มีกองทุนรวมทุกประเภทมากกว่า 200 กองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกสรรกองทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน
โดยมีผู้แนะนำ การลงทุนที่มีความรู้ ประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่บริษัทฯเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ประกอบด้วย 14 แห่ง ดังนี้


                                                                                รายชื่อ บลจ.
 


 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

เว็บไซต์ :  http://www.ktam.co.th


 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 

เว็บไซต์ :  http://www.krungsriasset.com


 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เว็บไซต์ :  www.principal.th


 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

เว็บไซต์ :  www.solarisfunds.com


 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เว็บไซต์ :  http://www.scbam.com


 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

เว็บไซต์ :  www.phillipasset.co.th

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โลโก้ www.phatraasset.com
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

เว็บไซต์ :  http://www.phatraasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์ :  
http://www.uobam.co.th


 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เว็บไซต์ :  http://www.lhfund.com


 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

เว็บไซต์ :  https://www.one-asset.com/


 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.aberdeen-asset.com
                http://www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy


 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ :  www.mfcfund.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

เว็บไซต์ : www.assetfund.co.th
 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

เว็บไซต์ : www.tmbameastspring.com

ติดต่อ: ฝ่ายบริหารตัวแทนขาย 
โทรศัพท์ : 0-2205-7000 ต่อ 8880 / 8884