bg1 BG2

หุ้นใหม่/IPO

Page 1 of 70

CPW: บมจ. คอปเปอร์ ไวร์ด

จำนวนหุ้นที่ IPO 160 ล้านหุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น na
ราคา IPO na
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย na
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
บทวิเคราะห์
หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing

YGG: บมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป

จำนวนหุ้นที่ IPO 45 ล้านหุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น na
ราคา IPO na
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย na
ที่ปรึกษาทางการเงิน na
บทวิเคราะห์
หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing

DOHOME: บมจ. ดูโฮม

จำนวนหุ้นที่ IPO 524.16 ล้านหุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 25-26, 30-31 ก.ค. 62
ราคา IPO 7.80 บาท
ราคา PAR 1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย 6 ส.ค. 62
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บทวิเคราะห์
หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing

KUMWEL: บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น

จำนวนหุ้นที่ IPO 130 ล้านหุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 24-26 ก.ค. 62
ราคา IPO 1.10 บาท
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย 1 ส.ค. 62
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
บทวิเคราะห์
หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing

SICT: บมจ. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี

จำนวนหุ้นที่ IPO 100 ล้านหุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น na
ราคา IPO na
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย na
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บทวิเคราะห์
หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing