BG1 BG2

ตำแหน่งงานว่าง

• ฝึกงาน ( ฝ่ายตรวจสอบ )
รายละเอียดงาน
-ตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก
-ให้คำปรึกษา อบรม และเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้กับพนักงาน
-จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า/ระเบียบของสายตรวจสอบและกำกับดูแล
-ประสานงาน ติดต่อ หรือตรวจสอบข้อมูล พร้อมจัดส่งเอกสารข้อมูลตามที่หน่วยงานกำกับดูแลภายนอกร้องขอ

คุณสมบัติ    
1.เพศชาย/หญิง 
2.กำลังศึกษา สาขาบัญชี/การเงิน / นิติศาสตร์/ การจัดการ  
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้
5.สามารถปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับในการปฏิบติงานได้
• รองผู้จัดการ (สาขามหาชัย)
ตำแหน่ง รองผู้จัดการ     2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน    

ประจำสำนักงานสาขามหาชัย

คุณสมบัติ    
1.เพศชาย/หญิง 
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา 
3.มีใบอนุญาต Single License /Derivatives License 
4.มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 
7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขามหาชัย)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด     2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน    
ประจำสำนักงานสาขามหาชัย

คุณสมบัติ    
1.เพศชาย/หญิง 
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา 
3.มีใบอนุญาต Single License /Derivatives License 
4.มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
• ทีมการตลาด(ประจำสำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงาน    
ประจำสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ    
1.เพศชาย/หญิง 
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา 
3.มีใบอนุญาต Single License /Derivatives License 
4.มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 
7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• Programmer
รายละเอียดงาน    
สายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ประจำสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ    
  1. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย C# .NET 
  2. สามารถพัฒนา Web Services API ได้
  3. มีความรู้ด้าน Relational Database, MS SQL Server
  4. สามารถทำงานเป็น Team ได้
  5. มี Service Mind
  6. ประสบการณ์การพัฒนา Application สำหรับสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากท่าน สนใจตำแหน่งงานอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศรับสมัคร สามารถฝากประวัติของท่านในระบบโดยการคลิก