นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

        บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

        บริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมถึงให้บุคคลภายนอกได้ทราบว่าบริษัทจะไม่สนับสนุนในทุกกิจกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ในการดำเนินการทางธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

        อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

        นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ่านเพิ่มเติม